Září 2009

Pravěk

25. září 2009 v 13:29 6.třída
Doporučené webové stránky:
Archeopark pravěku ve Všestarech zde.
Zajímavý projekt u Vysokého Mýta Brána do pravěku - Pasíčka zde.
Český rozhlas a pravěk (hry pro děti) - zde.


Zajímavý web zájmového oddílu experimentálních archeologů s tipy pro experimenty z období pravěku zde
Webová stránka pravěkého skanzenu na východě Čech zde
Unikátní a praktický web o historických památkách na našem území s tipy na výlet !!! zde
Přehledný web o dějinách celkově zde

Pravěk je nejstarší a nejdelší období lidských dějin. Člení se na dobu:


1) kamennou

2) kovů


1)

PALEOLIT (starší doba kamenná)

* VZNIK ČLOVĚKA
* existují 2 základní teorie vzniku člověka:

- teorie stvoření (Bohem nebo bohy)
- evoluční teorie Ch.Darwina (přirozený výběr druhů a přizpůsobování životním podmínkám)


"evoluce"


* VÝVOJ ČLOVĚKA


* před přibližně 3 miliony lety v JV Africe

- vývojová stádia podle evoluční teorie:

- australopithecus ("jižní opice")
- homo habilis = člověk zručný
- homo erectus = člověk vzpřímený
- homo sapiens neandrtalis = člověk rozumný - neandrtálec (Evropa)
- homo sapiens sapiens = člověk dnešního typu - počátek náboženství a umění (sošky zvířat a žen z hlíny, kostí a malby v jeskyních - Altamira a Lascaoux, kult přírodních sil)
* KOŘISTNICKÝ ZPůSOB ŽIVOTA

- založen na sběru částí rostlin, hmyzu, vajec a na lovu zvířat

* STĚHOVÁNÍ ZA POTRAVOU

* ŽIVOT V TLUPÁCH

* ZBRANĚ A NÁSTROJE z KAMENE - např. pěstní klín, oštěp, sekáč, škrabadla, harpuna, luk a šípy

Adam
Adam a Eva ( první lidé podle Bible)
Afrika
Afrika - "kolébka civilizace"

vývoj
gif
pračlověk
homo erectus

Darwin
anglický přírodovědec Ch.Darwin

pazourek
pazourek

rozdělávání ohně
rozdělávání ohně - jeden z největších vynálezů paleolituhomo sapiens sapiens
homo sapiens sapiens
jeskynní malba
detail pravěké malby v jeskyni Altamira


pravěké jeskynní umění v Lascaux


NEOLIT ( mladší doba kamenná)

Znaky:

* VZNIK ZEMĚDĚLSTVÍ

- vlivem teplejšího klimatu (začátek doby meziledové) vzniklo zemědělství v oblasti "úrodného půlměsíce" v Přední Asii před 10 000 lety (+ úrodná půda a vláha)

mapa

* PRODUKTIVNÍ = VÝROBNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- založeno na chovu zvířat (kozy, ovce, skot) a pěstovnání plodin (pšenice, ječmen, luštěniny )

* 1. SPOLEČENSKÁ DĚLBA PRÁCE

- mezi pastevci a rolníky
*

* VZNIK VESNIC

- lidé se usadili na 1 místě, aby se mohli věnovat zemědělství

lovci
neolitická vesnice - lidé se usadili na jednom místě

dům
dlouhý dům

dlouhý dům
* ŽIVOT v RODECH

- rod = společenství lidí, kteří byli pokrevně příbuzní, žili a pracovalai společně a měli společný majetek
- kult Velké matky, autorita ženy = MATRIARCHÁT

pěstování plodin

* ZBRANĚ a NÁSTROJE z KAMENE

- zaměřené na zemědělství ( motyky, sekery, srpy, háky, ...)

* NOVÉ TECHNOLOGIE

- vrtání a broušení kamene
- tkaní látek
- výroba keramiky

* ŘEMESLO SOUČÁSTÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

kamenný žernov
kamenný žernov na drcení obilných zrn


vrtání kamene
kamenná motyka ( technologie vrtání kamene)


co
vrtání
tkaní
příprava vlny na tkaní

stav
tkalcovský stav
tkalcovský stav

keramika
keramika


ENEOLIT = pozdní doba kamenná

1) NOVÉ TECHNOLOGIE A VYNÁLEZY

- využití prvních kovů (zlato, stříbro, měď,...) - výroba šperků
- kolo a vůz
- oradlo
- tažná síla zvířat
2) ODDĚLENÍ ŘEMESLA OD ZEMĚDĚLSTVÍ

3) 2.SPOLEČENSKÁ DĚLBA PRÁCE
- mezi zemědělci a řemeslníky

4) VÝMĚNNÝ OBCHOD

5) OPEVŇOVÁNÍ VESNIC
- palisády

6) AUTORITA MUŽE VE SPOLEČNOSTI = PATRIARCHÁT

7) POHŘBÍVÁNÍ MRTVÝCH

- "skrčenec"
- mohyla
- žárový pohřeb

Doba kovů

a) doba bronzová = slitina mědi a cínu (1:10)

b) doba železná

- halštatská

- laténská
Znaky:

1) ZBRANĚ A NÁSTROJE Z KOVU

Výsledek obrázku pro halštat


2) ROZVOJ A SPECIALIZACE ŘEMESELVýsledek obrázku pro pravěká pec na železo

Výsledek obrázku pro železná houbaVýsledek obrázku pro pravěká pec na železo


Výsledek obrázku pro struska


Výsledek obrázku pro kovář


3) DÁLKOVÝ VÝMĚNNÝ OBCHOD


Výsledek obrázku pro jantar


Výsledek obrázku pro hřivny železa


4) ŽIVOT V KMENECH, KMENOVÝCH SVAZECH

5) VZNIK SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ - MAJETKOVÁ NEROVNOST


Arabská říše, islám

22. září 2009 v 18:08 7.třída
Arabská říše

je jedním z raně feudálních států, který vznikl na Arabském poloostrově (v Asii), ale jeho vliv sahal až do jižní Evropy a ovlivnil kulturu i dnešních Evropanů.

Arabové žili v oázách, věnovali se pastevectví a putovali za obchodem pouštními cestami.


karavana
beduín ( z arabštiny - neusazený, kočovník)


muslimská dívka
prorok Mohamed ( Muhammad), zakladatel islámu
místo, kde se zjevil Mohamedovi archanděl Gabriel
svatá kniha muslimů (= věřící v Alláha) Korán

5 základních pilířů islámu:

šaháda (vyznání víry)
"Není boha kromě Alláha; Muhammad je Alláhův posel." (vyznání víry)
pravověrný muslim se modlí 5 x denně s tváří obrácenou k Mekce, předchází očista rukou
zakát (almužna) chudým a potřebným
saum (půst v Ramadánu)
půst od vší stravy, nápojů, pochutin a pohlavního styku vždy od svítání do soumraku
hadždž (pouť do Mekky)
pouť alespoň jednou za život do Mekky ( základními prvky poutě jsou sedmeré obejití Ka'by,
sedmerá cesta mezi vrchy Safá a Marwa, odpolední prodlévání na planině Arafát východně od
Mekky a závěrečná slavnost Íd al-adhá, který se skládá z modliteb a výměny darů mezi muslimy.
svatyně v Mekce v době konání poutě
střed svatyně Kaaba

mešita vybudovaná na místě, kde Mohamed vstoupil na nebenanebevzetí Mohameda
Modrá mešita v Istambulu ( minarety okolo)

muezin svolává věřící k modlitbě


arabský palác Alhambra


arabská architektura


Rozsáhlý web o islámském světě (např.vynálezy Arabů) zde.

Ježíš Kristus, počátky křesťanství

14. září 2009 v 18:11 7.třída

stručná mapa Palestiny
Narození Ježíše v Betlémě
Nad místem narození vyrostl chrám Narození Páně
místo narození
matka Ježíše Panna Maria
Ježíš začal působit veřejně ve 30 letech
Ježíš a jeho následovníci
Ježíšovo kázání
uzdravení dcery Jairovy
ukřižování Ježíše na Golgotě v Jeruzalémě
Vzkříšený Ježíš
Turínské plátno a rekonstrukce Ježíšovy podoby podle něho
Ježíš kráčí po vodě
ukázka z muzikálu Jesus Christ Superstar

.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu