Leden 2011

Protektorát Čechy a Morava

30. ledna 2011 v 17:37 | if |  9.třída
Protektorát Čechy a Morava = Protektorat Böhmen und Mähren

Slovenský sněm odhlasoval návrh zákona o samostatném Slovenském státě. V dopoledních hodinách obsadily první německé jednotky Moravskou Ostravu, Vítkovice, Frýdek a Místek. Do Berlína odjíždí Emil Hácha a ministr zahraničí František Chvalovský. Po brutálním nátlaku jsou donuceni následujícího rána podepsat souhlas s okupací českých zemí, která je v příštích dvanácti hodinách provedena.

16. březen 1939:
Oficiální vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Tato oblast se stala součástí Třetí říše.

18. březen:
Do funkce říšského protektora byl jmenován Konstantin von Neurath. Tento post zastával až do 28. září 1941, pak byl dočasně zastoupen Reinhardem Heydrichem.
Prezidentem bez jakýchkoliv pravomocí zůstal Emil Hácha.

říšský protektor Konstantin von Neurath

protektorátní prezident Emil Hácha

Zpočátku snaha o odpor - manifestace, demonstrace - zranění medika Jana Opletala - pohřeb manifestací VŠ studentsva 17.11.1939 zavření českých VŠ.


Osud českého národa byl zpečetěn:
"Divokost spolu se zbabělostí je až doposud znakem češství, Haškův Švejk jest skutečným národním hrdinou tohoto neschopného národa ... V tomto velkém existenčním boji, v němž jde o čest, svobodu I chléb tak tvůrčího národa, jakým je národ německý, nemůže být brán ohled na neschopné a namyšlené Poláky, Čechy a jiné takové národy bez veškerých hodnot. Musí být zatlačeny na východ, aby byla uvolněna půda pro obdělávání pracovitou rukou germánského sedláka. Jenom tím je dána možnost ulehčení německému národu, který je tak stísněn na nedostatečném prostoru a tím je ovšem také dána možnost vzniku nové kulturné epochy bílého člověka."
Alfred Rosenberg, přední ideolog NSDAP, z jeho díla Mýtus 20.století


Život v protektorátě:

1) nucená německá správa průmyslu (razantní vstup německého kapitálu)

2) povinné odvody v zemědělství (potraviny pro německou armádu)

3) zavedení přídělového systému - lístky na potraviny

4) nucené práce pro Čechy v Německu (pracovní knížky, Úřady práce, totální
nasazení -650 000 )

5) postupná germanizace (dvojjazyčné nápisy, 8 hodin výuky němčiny ve
školách, povinnost úředníků mluvit německy, úprava české historie)

6) zrušení čs.armády (ponechání tzv. vládního vojska - 7000), policie SS a
Gestapo ( čeští četníci řešili pouze kriminální případy)

7) záměrné vytváření atmosféry strachu a nejistoty ( udavači, kolaboranti,
cenzura - masivní propaganda)
- okamžité potlačení jakéhokoliv odporu v zárodku, přísné tresty

jako platidlo se používala protektorátní koruna nebo německá marka (nevýhodný kurz 10 : 1)

potravinové lístky

protektorátní občanský průkaz


Čísla:
* odhadované oběti - 300 tisíc československých občanů - z toho 40 000 -
60 000 lidí, kteří přišli o život kvůli aktivnímu odporu ( počet vězněných
osob byl několikanásobně vyšší) + 270 tisíc obětí představují Židé
* okupanti si celkem přisvojili do roku 1945 přes půl milionu hektarů
zemědělské půdy
* Němci získali nemalé finanční prostředky díky tzv. "válečné dani "(v roce
1940 činila 3 miliardy korun, roku 1944 již 12 miliard korun)
* Německo finančními machinacemi připravilo český stát během okupace o 43
tun ryzího měnového zlata.

jedna ze zásadních změn - zavedení jízdy vpravo


Pozdrav slunci

25. ledna 2011 v 20:08 Alternativní tělesná výchova
 Vhodné video pro nácvik sestavy cvičení známé pod názvem Pozdrav slunci:


Jiná varianta Pozdravu:


A ještě zásada č.1 - správné dýchání!!!:


Velká Británie - "dílna světa"

25. ledna 2011 v 19:36 8.třída
Velká Británie

od poloviny 19.století vláda královny Viktorie (nejdéle vládnoucí panovník Anglie a Velké Británie= 63 let a 7 měsíců)


německý původ - dcera prince Eduarda Augusta, vévody z Kentu a princezny Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldské (do 3 let němčina, potom angličtina a francouzština)podpis Viktorie


Albert Sasko-Koburský ( princ Albert) - bratranec a manžel ViktorieViktorie a Albert

Viktorie manžela poznala v 17 letech, v 21 se za něho provdala a přežila ho o 40 let


Manželskému páru se narodilo celkem 9 dětí

O výchovu svých milovaných dětí se princ Albert osobně staral a každý večer je ukládal ke spánku a každé ráno budil. Třebaže se v královské rodině mluvilo převážně německy, a také třeba Vánoce se tu slavily podle německého zvyku, nevládla tu v žádném případě žádná tvrdá výchova německého typu. Byl milujícím otcem, hrál si dětmi, sportoval s nimi a měl k nim velmi přátelský vztah. Snad jen na korunního prince Alberta Edwarda byl přísnější. Poklidná idylka spokojené rodiny byla jen občas narušena záchvatem vzteku, kterému se temperamentní Viktorie čas od času neubránila. Poté vždy přišlo období lítosti, kdy se svému manželovi se slzami v očích omlouvala a opět nastala poklidná atmosféra plná pohody.Albert byl často bledý, unavený, trpěl nespavostí a depresemi. Ve vyšších kruzích byl považován za člověka povýšeného, arogantního a nudného. Stále více se vyhýbal společnosti a uchyloval se do své pracovny, kde se věnoval studiu a četbě. Chodil rád na dlouhé vycházky. Veřejnost v něm viděla nemajetného a nevýznamného cizince. Sympatizoval s dělníky a zasazoval se o zlepšení jejich pracovních a životních podmínek. Zemřel na tyfus.


Viktorie byla prvním panovníkem, který si za své sídlo zvolil nově dobudovaný Buckinghamský palác


oficiální trailer z filmu THE YOUNG VICTORIA (2009)

taneční scéna z plesu


Viktoriánská epocha je charakteristická prosperitou Velké Británie téměř ve všech směrech:

a) konstituční monarchie s fungujícím parlamentem (rozmach liberalismu - konzervativci a demokraté)

b) průmyslová a obchodní velmoc ( Velká Británie vyprodukovala třetinu celosvětové produkce) - "dílna světa"

c) námořní (největší flotila na světě) a koloniální velmoc - "královna moří" (od 1588)


růžová barva označuje místa ovládaná Brity

Výsledek obrázku pro světová výstava 1851

Světová výstava v Londýně 1851

Výsledek obrázku pro světová výstava 1851


Výsledek obrázku pro světová výstava 1851

Křišťálový palác (Hyde Park)

Související obrázek

Nejstarší podzemní dráha na světě - Londýn 1863

Český stát - Lucemburkové

15. ledna 2011 v 18:22 7.třída

Lucemburkové

byli druhou českou královskou dynastií. Zemím Koruny české vládli v letech 1310-1437.
Původní državou rodu bylo nevelké hrabství lucemburské na západní hranici Svaté říše římské, dnes území velkovévodství Lucemburského a belgické provincie Luxembourg.

luc
rodokmen rodu Lucemburků v Čechách


Jan Lucemburský (zvaný Slepý)


jlv roce 1310 ( ve věku 14 let) zvolen českým králem i díky sňatku s Eliškou Přemyslovnou (18 let) v tomtéž roce.
Jan Lucemburský byl však zvolen za ústupky:

* šlechtické statky jsou nezdanitelné
* cizinci nebudou obsazováni do úřadů
* šlechta nemá vojenské povinnosti mimo
hranice
* omezení "odúmrtě"
= vymře-li rod po meči, jeho majetek nepřipadá panovníkovi, nýbrž ženě nebo nepřímému dědici.

Skvělý diplomat a válečník na evropských bojištích, milovník rytířských turnajů a vyhledávaný společník. Doma král - cizinec (i díky nevydařenému manželství s Eliškou a odporu české šlechty pobýval často mimo český stát). Připojil k českému státu Chebsko a Horní Lužici.
Zemřel v roce 1346 v bitvě u Kresčaku (součást 100 leté války).

ep


Podle kosterních pozůstatků byl zabit v boji zblízka - pravděpodobně se k němu zezadu zleva přiblížil kopiník a krále bodl do zad. Poté co Jan Lucemburský spadl nebo byl sražen z koně, některý z ozbrojenců užil svou dýku, která pronikla průzorem přilby a ukončila králův život. Mimo tato hlavní poranění byly též zjištěny sečné rány na pravém předloktí. Králova pěst se patrně v posmrtné křeči pevně sevřela a sečné rány byly zřejmě zasazeny již do mrtvoly, při uloupení jeho prstenů a králova skvostného, zlatem, stříbrem a drahokamy vykládaného meče...


l
video o Janu Lucemburském

Karel IV.


dětství

jeho křestní jméno bylo Václav. Ve třech letech byl navždy odebrán matce Elišce na příkaz otce Jana. Do svých sedmi let pobýval na Lokti a na Křivoklátě, v sedmi letech byl poslán do Francie. Tam byl vychován a vzdělán - Václavovi učitelé byli vzdělaní kněží; ve 12ti letech navštěvoval přednášky na universitě v Sorboně; učil se jezdit na koni, rytířským způsobům, dvorským způsobům a diplomacii. Francouzský král Karel IV. byl totiž Václavovým strýcem, podle něj při biřmování přijal mladý Václav jméno Karel.
První zkušenosti v politice a vojenství získal v severní Itálii, kam ho poslal otec. V mládí byl Karel prý bujný mladý muž, který miloval boj a turnaje. Měřil 174 cm.
Ovládal 5 jazyků (latinu, italštinu, francouzštinu, němčinu a češtinu). Měl postupně 4 manželky:


manželky

bl
Blanka z Valois (vosková figurína)

a
a
Anny - Svídnická a Falcká (voskové figuríny)


mapa
video o životě Karla IV.

1) politika

markrabě moravský, později král český a od r. 1355 římsko-německý císař
* opíral se o církev a šlechtu
* dobré vztahy s papežem (Klement VI.)
* mírové období - nová území přičleněna diplomatickými dohodami či sňatky (Falc,
Svídnicko,...)

k

2) hospodářství

- rozvoj:
* bezpečné obchodní stezky - podpora dálkového obchodu
* příchod nových obchodníů a řemeslníků - rozvoj měst

k

3) rozvoj kultury

a) 1344 vznik arcibiskupství v Praze - 1. arcibiskup Arnošt z Pardubic
b) 1348 založení Karlovy univerzity - 1.ve střední Evropě
c) stavební rozvoj, zejména Prahy, která byla považována za centrum Svaté říše
- Karlův most, chrám sv.Víta, Nové Město pražské, Hladová zeď - gotická kultura

k

k
korunovační klenoty - Svatováclavská koruna ( zlato 22 karátů, 18 safírů, 1 akvamarín, 31 spinelů, 15 rubínů, 1 rubelit, 25 smaragdů a 20 perel, do křížku na vrcholu je údajně vložen trn z koruny Ježíše Krista), jablko a žezlo

ku
arkýř Karlovy univerzity

ku
pečeť Karlovy univerzity

ku

založení univerzity - předčítání zakládací listiny Arnoštem z Pardubic

km
Karlův most přes Vltavu 515,76 metrů dlouhý a jeho šířka je 9,40 až 9,50 m

km
základní kámen položen 1-3-5-7-9-7-5-3-1 - tedy 9.7.1357 v 5.31 ráno

km
Zdravotní stav - konec života

Karla trápila ve vyšším věku dna, která ztěžovala jeho pohyb a také mohla být příčinou pádu (nejspíše z koně či ze schodů). Následná zlomenina krčku stehenní kosti ho upoutala na lůžko. V důsledku toho v sobotu 29. listopadu 1378 skonal na Pražském hradě tři hodiny po západu slunce. Příčinou byl zápal plic.

smrt


píseň z filmu Noc na Karlštejně
morová epidemie prochází Evropou

Václav IV.


* nejstarší syn Karla a Anny Svídnické
* opora v nízké šlechtě a městech X vyšší šlechtě a církvi (arcibiskup Jan z Jenštejna, mučedník sv.Jan Nepomucký)
* morová epidemie, rozpory ve společnosti - KRIZE
* 1409 Dekret kutnohorský - počeštění KU
* smrt Jana Husa - růst odporu ve společnosti, radikalizace - 1419 = 1.pražská defenestrace - začátek husitských válek
Zikmund


* král římský, později římský císař (1433)
* spoluúčast na smrti Jana Husa? - neoblíben u Čechů
* 1436 Basilejská kompaktáta - kompromis kališníků a katolíků - českým králem (přijímání podobojí, nevrácení
církevního majetku)Obyvatelstvo ČR

5. ledna 2011 v 16:37 Zeměpis ČRStručný a úsměvný průřez našimi dějinami


Počet obyvatel dosahuje 10 506 813 (k 31. prosinci 2009), což je nejvíce od roku 1946. Ze 44 států Evropy je Česko na 14. místě.
Celkový přírůstek obyvatelstva se pohybuje okolo nuly (-0,08 v roce 2003 a +0,9 % v roce 2004 dle odhadů ČSÚ), přičemž přirozený přírůstek je od roku 1994 záporný. V letech 1995-2002 celkový počet obyvatel mírně klesal, od roku 2003 opět roste díky sílící imigraci ze zahraničí. Průměrná délka života se postupně pomalu prodlužuje a přesahuje 72 let u mužů a 79 let u žen (odhad 2004). Ve městech žije celkem 71 % populace.
Česko má v Evropě nadprůměrnou hustotu zalidnění - 133 obyvatel/km², což jej řadí na 12. místo v Evropě.

o


Národnostní složení:

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 se k české, moravské a slezské národnosti hlásí téměř 94% obyvatel.

Další národnosti:

slovenská (1,89 %)
polská (0,51 %)
německá (0,38 %)
ukrajinská (0,22 %)
vietnamská (0,17 %)
romská (0,11 %)
ostatní (2,47 %)

o


Největší česká města podle počtu obyvatel

město
počet obyvatel
1.Praha1 285 995
2.Brno405 337
3.Ostrava314 666
4.Plzeň173 932
5.Liberec105 240
6.Olomouc102 112
7.Ústí nad Labem98 862
8.Hradec Králové95 890
9.České Budějovice
95 709
10.Pardubice90 765


o


V ČR je celkem 6 249 obcí, z toho je 22 měst s více než 50 tisíci obyvateli a 131 měst s více než 10 tisíci obyvatel.


Rekordy obcí:nejzápadněji položená obec - Krásná
nejvýchodněji položená obec - Bukovec
nejjižněji položená obec - Vyšší Brod
nejseverněji položená obec - Lobendava
největší obec - Praha 1 165 581 obyvatel
nejmenší obec - Březina (okres Vyškov) - 3 obyvatele
nejčastěji se vyskytující název obce - Lhota
Nejvýše položená obec - Filipova Huť 1 093 m n. m. (okres Klatovy)
nejníže položená obec - Hřensko 116 m n. mořem


sm
slepá mapa: sídla ČR - nižší úroveň
sm
slepá mapa: sídla ČR vyšší úroveň

s

Náboženské vyznání:

Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 je většina populace (59 %) bez vyznání. Nejpočetnější církev je římskokatolická (26,8 %), následují Českobratrská církev evangelická (1,15 %) a Církev československá husitská (0,97 %).

o

Město ve středověku

3. ledna 2011 v 17:50 7.třída
MĚSTO

= středisko obchodu a řemesel

ukázka z filmu Kupec Benátský


Vznik měst:

12. - 13. století v Evropě
13. - 14. století u nás

- na křižovatkách obchodních cest
- v podhradí a u klášterů
- na "zeleném drnu" ( podle plánu na doposud pustém místě) - pravidelný tvar náměstí

U nás vznikala významná města za vlády posledních Přemyslovců - tj. ve 13. až 14.století (zejména za Přemysla Otakara II.).

Založením města byla obvykle pověřena zvláštní osoba - lokátor. Ten měl za povinnost vyměřit panovníkem určené místo, najít a usídlit zde obyvatelstvo. Ten kdo financoval založení města se nazýval donátor.

práce lokátora, stavba města


Druhy měst:

- královská ( královská, horní - těžba drahých kovů, věnná - patří královnám) - obyvatelstvo svobodné
- poddanská ( patřící šlechtě nebo církvi) - obyvatelstvo poddané
město na "zeleném drnu" se vyznačuje pravidelným tvarem náměstí a pravoúhlými křižovatkami ulicČeské Budějovice - královské město

Plzeň

Vzhled:

střed města tvořilo náměstí = rynek - místo konání trhů,tržiště, nejdůležitějšími budovami byla radnice a kostel, nejvýstavnější domy okolo náměstí patřily nejbohatším měšťanům.
V jejich přízemní části bývaly sklady, obchody, krčmy. V patře se bydlelo.
Domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích. Součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce.
Krčma = středověká hospoda, nálevna.
Šatlava = vězení.
Pranýř = sloup z kamene nebo dřeva pro potrestání lehčích provinění.


smyšlená podoba středověkého města z PC hry


Obyvatelstvo:

- městský patriciát = bohatí kupci (většinou německé národnosti provozující dálkový
obchod s luxusním zbožím)
- řemeslníci ( mistři - majitelé řemeslnických dílen) a kramáři = méně majetní obchodníci
- městská chudina ( čeledíni, sluhové, nádeníci, žebráci, řemeslničtí tovaryši a učedníci)

Řemeslníci stejné profese vytvářeli profesní řemeslnické spolky = cechy:
cech pekařů
cech kovářů
cech řezníků

V čele měst stála městká rada tvořená většinou 12 konšely - v čele purmistr. Daně = berně vybíral panovníkem či vrchností dosazený rychtář. Na bezpečnost ve městech dohlíželi biřici.radnice ve Florencii


oděv měšťana

práce lazebnice


Podmínky měšťana:

- vlastnictví domu
- určitá doba pobytu v daném městě
- list dokazující řádný manželský původ

Velikost měst byla různá: většinou kolem 3000 obyvatel, ta největší, jako Benátky, Londýn, či Paříž, čítala 30 - 40 000 obyvatel.

Paříž ve středověku

Města mohla získat od panovníka privilegia = výsady, ze kterých více bohatla a jejich význam rostl.

Druhy privilegií

- hradební (možnost opevnit město hradbami)
- hrdelní (možnost konat soudy a následné popravy těžkých zločinců)
- varné ( možnost vařit pivo)
- trhové (možnost konat trhy, jarmark - výroční trhy))
- mílové ( v okruhu míle=přibližně 11 km se nesměl usadit řemeslník již existující ve městě)
- samosprávy (možnost volit si městskou radu)
- horní ( možnost těžit drahé kovy)

francouzské město Carcassonne s hradbami

trh ve městě

Kutná Hora - horní město


Význam měst:

- hospodářský
- politický
- kulturní ( vzdělanost)Rizika:

- časté požáry (hořlavé materiály - došky, šindele jako střešní krytina, domy těsně u sebe)
- špatné hygienické podmínky - časté epidemie (mor = černá smrt, rozšíření z Asie)


ukázka z filmu Černá smrt

V některých městech žili Židé, kteří vytvářeli uzavřené městské čtvrti = ghetta, kde bývala synagóga (rabbi). Židé se směli věnovat financím (půjčovali peníze na úrok, křesťané nemohli). Řemesla směli vykonávat pouze pro potřebu své židovské komunity.
Občas byli Židé vystaveni krutému pronásledování = pogromu.

Vývoj postavení měst:

Přemyslovci - zakládání měst, zejména od 13. století
Lucemburkové - rozvoj Prahy (zejména za Karla IV.)
- v době husitské zástupci královských měst součástí zemského sněmu (1421 sněm v Čáslavi - místo zástupců duchovenstva) - 1420 založeno husitské město Tábor (spotřební komuna)
Jagellonci - stavovská monarchie, konkurence měst a šlechty v podnikání i politice - 1500 Vladislavské zřízení zemské

Odkazy:
.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu