Duben 2014

Náboženské války v Evropě

29. dubna 2014 v 18:58 7.třída

Náboženské války v Evropě - 16.století


PROTESTANTÉ

KATOLÍCI


VÁLKY:

1) uvnitř státu - občanské války:


a) v Anglii

* vláda rodu Tudorovců - JINDŘICH VIII.
- podpora anglikánské církve (zavírání klášterů, konfiskace majetku, půdy) - pronásledování katolíků
- podpora podnikání, podnikala "nová šlechta":
o proces ohrazování (zabírání a spojování pozemků do velkých pastvin) - chov ovcí
o vznik manufaktur (textilních) - výroba sukna (vlněná látka)
MANUFAKTURA = ruční velkovýroba se specializací pracovních úkonů


Marie Katolická (Krvavá)- další rozvoj hospodářství:
o činnost korzárů (přepadávání španělských lodí - bohatství) - Francis Drake
o námořní obchod (Východoindická společnost)
o vznik kolonií v zámoří (S.Amerika)
o nadvláda na moři - porážka Španělska v r. 1588 (Anglie = "královna moří")

b) ve Francii


hugenoti
x
katolíci


1572 "Bartolomějská noc" - hromadné vyvražďování hugenotů

1598 Nantský edikt = svoboda náboženského vyznání (konec válek) za Jindřicha IV. - rozvj hospodářství:

- zakládání kolonií v S.Americe
- zakládání manufaktur

2) války za nezávislost - proti cizí nadvládě


v Nizozemsku

- protestantské náboženství
- hospodářská vyspělost:
o zakládání manufaktur (sukno, krajky)
o obchod (Východoindická společnost)x nadvláda Španělska

o vysoké daně
o katolické náboženství
o absolutismus

1572 - 81 povstání Nizozemců proti šp.nadvládě
- charakter buržoazní revoluce
- úspěch - 1581 vznik Spojených nizozemských provincií (na s. Nizozemska)

2.světová válka - opakování

24. dubna 2014 v 17:59 Testování znalostí

Jednoduchý test - 2.světová válka zde.

Letem světem v době 2.světové války zde.


1. Druhá světová válka probíhala v letech:
a) 1938-1945
b) 1939-1946
c) 1939-1945

2. Ty, kteří spolupracovali s nacisty, nazýváme:
a) kolaboranti
b) méněcenní
c) odbojáři

3. Parašutisté prováděli:
a) šíření ilegálních tiskovin
b) výsadky v horských terénech
c) poslech zahraničního rozhlasu

4. Terezín byl:
a) vyhlazovací tábor
b) pracovní tábor
c) přestupný tábor

5. Smlouvu o neútočení podepsali:
a) Německo a SSSR
b) Německo a Itálie
c) USA a VB

6. Poprvé byly atomové bomby použity:
a) 6. a 8. 8. 1944
b) 6. a 9. 8. 1945
c) 6. a 8. 8. 1946

7. Vypálení Lidic a Ležáků bylo následkem:
a) odhalení odbojové organizace Petiční výbor Věrni
zůstaneme
b) atentátu na Heydricha
c) otevřeného nepřátelství zmíněných obcí vůči
nacistům

8. Dánsko a Norsko po přepadení:
a) se ubránily
b) útok odrazily
c) kapitulovaly

9) Správu Německa, Rakouska a odsun Němců řešila:
a) konference na Jaltě
b) konference v Teheránu
c) konference v Postupimi

10) Druhá republika trvala:
a) od března 1939 - května 1945
b) od října 1938 - března 1939
c) od října 1938 - května 1945


1) VB, Francie a SSSR bojovaly na straně:
a) Spojenců
b) Osy
c) byly neutrální

2) Pojem "totálně nasazení" znamená:
a) maximální využití pracovních sil ze zemí agresorů
b) maximální využití pracovních sil z okupovaných zemí
c) maximální využití práce lidí vězněných v pracovních
táborech

3) Psaní neviditelným nebo šifrovaným písmem se nazývá:
a) kryptologie
b) kryptografie
c) kryptogramie

4) Dánsko, Norsko a Francie byly přepadeny v roce:
a) 1939
b) 1940
c) 1941

5) Tábory k úplné likvidaci např. Židů nazýváme:
a) vyhlazovací tábory
b) pracovní tábory
c) přestupné tábory

6) Důsledkem Mnichovské dohody bylo:
a) odstoupení pohraničí ČSR Německu
b) připojení ČSR k říši
c) odstoupení části ČSR Rakousku

7) Říšským protektorem v ČSR byl:
a) H. Göring
b) R. Heydrich
c) K. H. Frank

8) Mírové podmínky pro spojence Německa byly ujednány v:
a) Postupimi
b) Norimberku
c) Paříži

9) Sovětský svaz byl napaden:
a) 22.6.1942
b) 1.9.1939
c) 22.6.1941

10) Demilitarizace znamená:
a) úplné odzbrojení a zákaz udržování ozbrojených sil
b) zničení nacistické strany
c) volný trh a pluralita politických stran


1) Německo, Itálie, Japonsko bojovaly na straně:
a) Spojenců
b) Osy
c) byly neutrální

2) Odbojáři byli lidé, kteří:
a) s nacisty spolupracovali
b) proti nacistům aktivně bojovali
c) se snažili "mlčky" přežít

3) "Holocaust" znamená:
a) vyvraždění evropského židovského a romského
obyvatelstva
b) likvidace všech méněcenných skupin
c) vyvraždění Židů, Romů a Slovanů na celém světě

4) Atomové bomby byly poprvé použity na:
a) Berlín a Tokio
b) Londýn a Nové Mexiko
c) Nagasaki a Hirošimu

5) USA vstoupily do války po napadení dne:
a) 7. 11. 1941
b) 7. 12. 1941
c) 7. 2. 1942

6) Atentát na Heydricha byl spáchán:
a) 27. 5. 1942
b) 27. 5. 1941
c) 27. 5. 1940

7) Blokáda Leningradu trvala
a) 900 hodin
b) 900 dní
c) 900 týdnů

8) Vylodění v Normandii řešila:
a) konference na Jaltě
b) konference v Teheránu
c) konference v Postupimi

9) Letecká bitva v létě 1940 dopadla pro VB:
a) vítězně
b) porážkou
c) nerozhodně

10) Osvětim byla:
a) vyhlazovací tábor
b) pracovní tábor
c) přestupný tábor


1) Říšský protektor:
a) řídil soudy v protektorátu
b) byl vyslancem z protektorátu v Německu
c) řídil veškerý život v protektorátu

2) Pro opozici, politické vězně, odbojáře sloužily:
a) vyhlazovací tábory
b) pracovní tábory
c) přestupné tábory

3) Penicilin v roce 1928 vynalezl:
a) H.W.Florey
b) A. Fleming
c) E. B. Chain

4) Podle nacistické ideologie byli méněcenní:
a) Židé, homosexuálové, Germáni
b) Romové, Slované, černoši
c) Židé, Romové, Češi

5) Mnichovská dohoda byla ujednána dne:
a) 29. 9.1939
b) 29. 9. 1938
c) 30. 9. 1937

6) Smlouva o neútočení byla podepsána:
a) v srpnu 1938
b) v srpnu 1939
c) v září 1939

7) Potrestání nacistických zločinců bylo smyslem:
a) Postupimské konference
b) Konference v Paříži
c) procesu v Norimberku

8) Prezidentem tzv. druhé republiky byl:
a) Edvard Beneš
b) Alois Eliáš
c) Emil Hácha

9) Konečnou porážku Německa a poválečný vývoj řešila:
a) konference na Jaltě
b) konference v Teheránu
c) konference v Postupimi

10) Událost na Pearl Harboru znamenala:
a) napadení japonské válečné základny USA
b) plánovaná střet USA a Japonska
c) přepadení americké základny Japonskem

Monopolní kapitalismus

22. dubna 2014 v 16:32 8.třída

KAPITALISMUS

Obecné znaky:

1) zdrojem bohatství a moci je kapitál = finanční prostředky vložené do podnikání s očekáváním zisku
2) společnost se dělí na 2 základní vrstvy - podnikatelé a dělníci
3) v hospodářství převládá průmysl
4) rozvoj měst

Fáze kapitalismu:

A) kapitalismus volné soutěže - odpovídá zhruba 1. PR = konec 18. až polovina 19.století
B) kapitalismus monopolní - odpovídá 2. PR = 2.polovina 19. a začátek 20.století
Znaky:

1) vznik monopolů
* soustřeďování výroby a kapitálu do velkých celků - vznik monopolů
* velké podniky s výsadním postavením na trhu (chybí konkurence)

2) vznik finančního kapitálu
* spojování bankovního a průmyslového kapitálu vzniká kapitál finanční (propojení bank a továren,...)
* finanční oligarchie

3) vývoz kapitálu
* přesun kapitálu do méně vyspělých oblastí světa - levná výroba (levná pracovní síla, levné suroviny, odpadá doprava) - velké zisky

4) dokončení rozdělení světa
* svět rozdělen mezi koloniální velmoci - VB(Indie, Suez, Egypt, Singapur, Honkong, ...) a Francii (západ Afriky,
Indočína)

5) boj o znovurozdělení světa
* ekonomický růst států bez kolonií ( pozdní sjednocení) - Německo
* snaha získat nová území - růst ekonomiky

TROJSPOLEK

Německo
Rakousko-Uhersko
Itálie
1882
TROJDOHODA

Velká Británie
Francie
Rusko
1907.

layout by anuss. │copyright (c)
optimalizováno pro mozzilu